web analytics

Hesperion XXI – Perugia

Hespèrion XXI – Jordi Savall, Enrique Barona, Leopoldo Novoa, Xavier Diaz, Andrew Lawrence-King, Pedro Estevan. “Folías Antiguas y Criollas – Dalla Antica Hesperia al Nuovo Mondo”. Sagra Musicale Umbra. Perugia, 14.9.2011.

Archivi
Categorie
Tags